Turvallisuusblogi // Safety blog

Tässä blogitekstissä on terveiset vuoden 2024 häirintäyhdyshenkilöiltä ja yhdenvertaisuusvastaavilta. Lisäksi alempana on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisuussuunnitelman vuosipäivitykseen, kartoitus turvallisemman tilan periaatteiden päivitystarpeelle, sekä mahdollisuus vaikuttaa tulevien ilmapiirikyselyiden sisältöön. Muistathan myös perehtyä TKO-älyn voimassaoleviin turvallisemman tilan periaatteisiin sekä yhdenvertaisuussuunnitelmaan vaikket haluaisi osallistua niiden päivitykseen.

Below you’ll find year 2024’s harassment contact persons’ and equality advisers’ greetings. Even further below you’ll find some questionnaires where you can take part in updating our equality plan, and weigh in on whether we need to update our principles of safer space. Remember to check out our existing principles of safer space even if you don’t want to take part in updating them. Our equality plan is currently only in Finnish, but we’re working on a translation.

Häirintäyhdyshenkilöt

Moikka!

Olemme Anna (@annaessina), Riina (@rimpetti), Minja (@minj4) ja Saara (@saarapasonen) eli tekiksen tämän vuoden häirintäyhdyshenkilöt. Meihin voi ottaa rohkeasti ja pienellä kynnyksellä yhteyttä, esimerkiksi laittamalla viestiä telegramissa, sähköpostilla: hairintayhdyshenkilo(at)tko-aly.fi tai tulla juttelemaan livenä. Autamme aina parhaamme mukaan ja haluamme varmistaa, että kaikilla olisi turvallinen ja mukava olo täällä.

Tänä vuonna meillä on myös Ville (@kiville) meidän lisävahvuutena, jotta sukupuolien moninaisuus huomioitaisiin kaikin puolin. Villelle voi myös laittaa viestiä tai tulla juttelemaan.

Lisätietoa löytyy TKO-älyn nettisivuilta turvallisuus-osiosta!

Aurinkoista keväänodotusta kaikille🌞

Yhdenvertaisuusvastaavat

Yhdenvertaisuusvastaaviin voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä jos TKO-älyn toiminnassa on mielestäsi parannettavaa yhdenvertaisuuden tai yleisesti ilmapiirin osalta. Mikäli valituksesi koskee yksittäistä henkilöä, olethan kuitenkin ensisijaisesti yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin. Yhdenvertaisuusvastaavat voivat vaikuttaa yleisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin.

Yhdenvertaisuusvastaaviin yhteyden saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhdenvertaisuusvastaava(at)tko-aly.fi

Vuoden 2024 yhdenvertaisuusvastavina toimivat Alexandra Holvi ja Heli Parviainen. Vuoden teemoja ovat tapahtumien esteettömyystietojen ilmoittamisen vakiinnuttaminen käytännöksi sekä TKO-älyn yhdenvertaisuussuunnitelman ja muiden vastaavien yhdenvertaisuuteen liittyvien tekstien käännös Englanniksi. Uutena asiana ollaan luomassa erillistä ilmapiirikyselyä aktiiveille.

Yhdenvertaisuussuunnitelman vuosipäivitys

TKO-älyn yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Voit jättää julkisen kommentin suunnitelmaluonnokseen tai lähettää anonyymin kommentin. Luonnokseen on jätetty näkyviin kaikki edelliseen suunnitelmaan verrattuna tehtävät muutokset kommentteina, poislukien yksittäiset kappalejakojen lisäykset.

Muutosehdotuksia lyhyesti

  • Huomioidaan aloituskappaleessa se, että TKO-älyllä on jäseniä muualtakin kuin tietojenkäsittelytieteistä ja datatieteistä
  • Ehdotus että tilapäisten työryhmien muodostamisesta tiedotetaan erikseen, jotta niihin voivat osallistua kaikki halukkaat, ellei ole erityistä perustetta rajoittaa osallistumista
  • Kalenterimme ilmoittautumisen käyttötä ei tarvitse opettaa joka tapahtuman yhteydessä, riittää muistutus muutaman kerran vuodessa että ilmo menee läpi pelkällä “ilmoittaudun” ja napinpainalluksella
  • Turvallisemman tilan periaatteita ei päivitetä vuosittain, jotta aidot muutokset jäävät mieleen, tarkistetan edelleen vuosittain.

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystä käsitellään avoimessa tapahtumassa Zoomissa perjantaina 23.2. klo 17 ja siellä valmisteltu päivitysehdotus käsitellään myöhemmin TKO-älyn yhdistyksen kokouksessa.

Turvallisemman tilan periaatteet

Voimassaolevat turvallisemman tilan periaatteet löytyvät täältä. Niitä ei ole erityisemmin suunnitelmissa päivittää, mutta mikäli havaitset niissä puutteita tai korjattavaa, voit laittaa viestin yhdenvertaisuusvastaaville suoraan tai jättää anonyymin kommentin.

Ilmapiirikysely

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen jälkeen on jälleen aika järjestää ilmapiirikysely. Edellisen kyselyn raportin löydät täältä

Mikäli haluat auttaa yhdenvertaisuusvastaavia kyselyn luomisessa, voit jättää vapaamuotoisen kommentin kyselyyn tai laittaa viestiä.

Ilmapiirikysely aktiiveille

Tänä vuonna tavanomaisen ilmapiirikyselyn lisäksi haluamme kuulla lisäksi erityisesti mielipiteitä TKO-älyn aktiivitoiminnasta. Vastauksia toivotaan sekä aktiiveilta että jäseniltä, joita aktiivihommat kiinnostaisivat, mutta joilla on jokin este aktiiviksi ryhtymiselle.

Kyselyllä pyritään kartoittamaan mikä TKO-älyn aktiivina toimimisessa on mielekästä ja antoisaa, mutta myös mikä ärsyttää ja turhauttaa. Kyselyn vastausten perusteella pyrimme löytämään ratkaisuja siihen, miten aktiivitoiminnasta saisi kaikille antoisampaa ja ehkä jopa kevyempää.

Jos sinulla on näkemys tai edes hatara mututuntuma TKO-älyn aktiivitoiminnasta, laita vastaus kyselyn ennakkokartoitukseen tai ole meihin muuten yhteydessä. Näin autat yhdenvertaisuusvastaavia luomaan paremman kyselyn.

Harassment contact persons

Hiya!

We are Anna (@annaessina), Riina (@rimpetti), Minja (@minj4) and Saara (@saarapasonen), this year's harassment contact persons. You can contact us with a low threshold, for example by sending a message in Telegram, by email: hairintayhdyhenkilo(at)tko-aly.fi or come chat live. We always do our best to help and we want to make sure that everyone feels safe and comfortable here.

This year we also have Ville (@kiville) as our additional strength, so that gender diversity is taken into account in all aspects. You can also send Ville a message or come to chat.

More information can be found on TKO-äly's website in the safety section!

We wish you all sunny days while we’re waiting for spring 🌞

Equality advisers

You can contact the equality advisers with a low threshold if you think there is room for improvement in the operation of TKO-äly in terms of equality or the atmosphere in general. If your complaint concerns an individual person, however, you should primarily contact the harassment contact persons. Equality officers have a say on general operating methods and practices.

You can contact the equality officers by sending an email to the address yhdenvertaisusvastaava(at)tko-aly.fi

Alexandra Holvi and Heli Parviainen are the equality advisers in 2024. The themes of the year are establishing the reporting of accessibility information for events as a practice, as well as the translation of TKO-äly's equality plan and other similar sources of information into English. This year we will also have a new, separate atmosphere survey for TKO-äly’s actives.

Annual update of the equality plan

TKO-äly's equality plan is updated annually. You can leave a public comment on the draft plan or send an anonymous comment. The draft is currently in Finnish, but we'll be working on an English version. All changes compared to the previous plan have been left visible in the draft as comments, excluding individual additions of paragraph divisions etc.

Proposals for changes in brief

  • We’ll take into account in the opening paragraph that TKO-äly has members from other fields than computer science and data science
  • The proposal that the formation of temporary working groups be announced so that everyone who wishes can participate in them, unless there is a special reason to limit participation
  • You don't need to teach people how to use our calendar sign up in the info field for every event requiring sign up, it's enough to remind people a few times a year that the sign up goes through just by choosing "sign up" and pressing the button
  • The principles of a safer space are not updated every year, so that when changes are made people actually notice. The principles will still be checked every year.

The update of the equality plan is discussed at an event where everyone is welcome on the 23rd of February at 5 pm in Zoom and the update proposal prepared there will be discussed later at TKO-äly’s association meeting.

Principles for a safer space

The current Principles for a safer space can be found here. There are no specific plans to update them, but if you notice any flaws or something that needs updating, you can send a message to the equality advisers directly or leave an anonymous comment.

Atmosphere survey

After the update of the equality plan, it is again time to organize an atmosphere survey. You can find the previous survey report here.

If you want to help the equality officers in creating the next survey, you can leave a free-form comment on what needs to be on it here or send us a message

Atmosphere survey for actives

This year, in addition to the usual atmosphere survey, we also want to hear especially opinions about what it is like to be an active in TKO-äly. Input is desired from both actives and members who would be interested in being actives, but who have some obstacle to that.

The survey aims to map out what is meaningful and fulfilling in working as an active for TKO-äly, but also what is irritating and frustrating. Based on the answers to the survey, we’ll try to find solutions on how to make active’s duties more rewarding for everyone and maybe even lower the workload for everyone if we’re lucky.

If you have a vision or even a vague feeling about being an active at TKO-äly, add your answer in the preliminary questionnaire for the survey or send us a message. This is how you help equality officers create a better survey.