Hallituksen kokoukset 19 & 20 // Board meeting 19 & 20

💛🖤 Tiivistelmä hallituksen kokouksista 19/2023 ja 20/2023 // Summary of board meetings 19/2023 and 20/2023 💛🖤

Hallituksen kokous 19/2023

💛🖤 Hallitus kokousti sähköpostin välityksellä hyväksymään Huldin yhteistyösopimuksen ja haalaritilauksen budjetin.

Board meeting 19/2023

💛🖤 The board held an e-mail meeting where the sponsorship contract for Huld and the overalls budget were approved.


Hallituksen kokous 20/2023

Skip to the English translation

💛🖤 Hallitus piti preorientoivan kokouksen 23.8.2023 Klusterin kerhohuoneella. Kokoukseen pystyi osallistumaan paikan päällä, Zoomissa tai seuraamalla livepöytäkirjaa (vain suomeksi) Google Docsissa.

Tulevat tapahtumat

27.8. Fuksivuoden varaslähtö
28.8.-3.9. Orientaatioviikko fukseille
2.9. Yhteislähtö Osakuntien fuksipuistoon
4.9. Lukuvuoden avajaiset (HY, HYY)
8.9. READMEn kokous
14.9. Teatteriexcu: Pieni merenneito
4.10. Limeksen appro
4.11. KJYR 2023
11.11. TKO-älyn 35. vuosijuhlat 💛

Kampus (ja Gurula) aukeaa maanantaina 28.8.! 🏫

Exactumin ovet avautuvat virallisesti jo orientoivalla viikolla, ja Gurulassa ollaan varauduttu täyttämällä varastot herkuilla ja terveellisillä välipaloilla. 😋

Huomioithan että RV on tarkoitettu vain TKO-älyn jäsenille! Tarkista siis jäsenstatukseksi members-sivulla. 👀

Netlight sponsoroi tänä vuonna kahvia siten, että voimme ylpeästi todeta Gurulassa olevan taas kampuksen halvinta maksullista kahvia – vain 19 senttiä kuppi! Muistathan keittää iltaisin vain puolikkaan pannullisen, tahi yhden mukin verran.

TKO-äly valvoo ohjaajien etua

Yliopisto on lisäämässä kirjatun työajan ohjaajien työsopimuksiin. TKO-äly toivoo, että jäsenet ottavat yhteyttä opintovastaaviin jos huomaavat ohjaajien tai opettajien olevan tämän takia kuormittuneita – tai jos ohjaamisen saatavuus tai laatu huononevat.

Käytä kielimallia varoen!

Syksystä lähtien kurssin sivulla tulisi olla kirjaus siitä, miten suuria kielimalleja (LLM, esim. ChatGPT) saa käyttää kurssilla. Jos tällaista merkintää ei ole, kannattaa harkita kielimallin käyttöä. Kielimallin käytöstä tulee aina mainita ja selventää, miten sitä on käytetty, ellei kurssisivulla toisin sanota!

Tuunaa haalarisi ⚫🟨🟡

TKO-älyn hallitus päivystää syksyllä Gurulassa. Tule vetämään hihasta, kun haluat ostaa TKO-älyn tuotteita. Haalarimerkkejä, haalareita, mukeja, nauhaa, laulukirjoja... Kaikkea saa (niin kauan kun varastot riittävät)!

🤔
Mitä muuta kokouksessa tehdään? Koko pöytäkirjan löydät Google Docsista ja lopulta TKO-älyn arkistosta.

Kokouksessa mm. hyväksytään kulukorvauksia ja uusia jäseniä. Lisäksi hallitus pitää itsensä ajan tasalla ainejärjestöä koskevista asioista.

📖 Taas mennään -terveisin,
Eetu Raunio
TKO-älyn Sihteeri vm. 2023

Board meeting 20/2023

💛🖤 The board held a pre-orientation meeting on the 23rd of August 2023 at Klusteri's game room. The event could be attended in person, through Zoom or by following the live meeting minutes (in Finnish only) on Google Docs.

Upcoming events

27.8. Freshers' Head Start
28.8.-3.9. Orientation Week for Freshers
2.9. Excursion to Nations' fresher park
4.9. Opening of the Academic Year (HY, HYY)
8.9. README meeting
14.9. Theater Excursion: Pieni merenneito (Finnish)
4.10. Limeksen appro
4.11. KJYR 2023
11.11. TKO-äly's 35th annual gala 💛

Campus (and Gurula) opens on Monday 28.8.! 🏫

The doors of Exactum officially open already in the orientation week, and Gurula is prepared by stocking up on goodies and healthy snacks. 😋

Please note that the RV is for TKO-äly members only! Check your membership status on the members page. 👀

Netlight is sponsoring coffee this year so we can proudly say that Gurula once again has the cheapest paid coffee on campus - only 19 cents a cup! Remember to only brew half a pot in the evening, or one cup if you're the only one drinking.

TKO-äly watches out for the interests of the instructors

The university is adding specified working hours to instructors' contracts. TKO-äly hopes that members will contact TKO-äly's studies representatives if they notice that instructors or teachers are under pressure as a result - or if the availability or quality of instructing is deteriorating.

Use language models with caution!

From autumn onwards, there should be a note on the course page about how large language models (LLM, e.g. ChatGPT) may be used in the course. If there is no such indication, you should probably avoid using a language model. The use of a language model needs to always be mentioned and it should be explained how it has been used, unless otherwise stated on the course page!

Make your overalls shine⚫🟨🟡

The TKO-äly board will be in Gurula during the autumn selling merch. Come and pull on any board member's sleeve to buy TKO-äly products. Overalls, patches, mugs, ribbon, songbooks.... Everything is available (while stocks last)!

🤔
What else is done at the meeting? You can find the full minutes in Google Docs (Finnish) and the final minutes in the TKO-äly archive.

The meeting includes the approval of expense reimbursements and new members. In addition, the board keeps itself up to date on matters concerning the organisation.

📖 Hoping everyone holds onto their hats as we're going full steam ahead again,
Eetu Raunio
TKO-äly's Secretary 2023